Arla är världens största producent av ekologiska mejeriprodukter. Tidigt insåg både vi och våra kunder fördelarna med ekologisk produktion. Även när efterfrågan varit låg har Arla tagit strategiska beslut att satsa på ekomjölk.

Varför kostar ekomjölken mer?

Att framställa ekologiska produkter är lite dyrare eftersom: 

  1. Växtodling utan gifter kräver mer åkermark och mer manuell bearbetning av jorden för att bli av med ogräs.
  2. De ekologiska korna betar mycket utomhus och måste därför ha mer betesmark. 
  3. Den ekologiska mjölken hämtas i särskilda bilar och hanteras separat på mejeriet.

Vår ekologiska mjölk har funnits i över 20 år och är idag den vanligaste typen av ekologiskt livsmedel som kommuner och landsting köper in. Både detaljhandeln och offentliga kunder driver på utvecklingen inom ekologi.

Vi vet att kommunerna, landstingen och näringslivet planerar att öka inköpen av ekologiska produkter de kommande åren. För att möta efterfrågan växer vårt ekosortiment. Vi producerar idag mjölk till över 80 ekologiska produkter och rekryterar nya ekologiska mjölkbönder i Sverige, Danmark och Centraleuropa. I rekryteringen tittar vi alltid på hur mjölkhämtningen ska kunna bli så effektiv som möjligt för att hålla nere resursåtgången.

Vad är en ekogård?

Den största skillnaden mot andra gårdar är att de ekologiska gårdarna inte använder naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel när de odlar foder till korna. De ekologiska bönderna tillämpar istället ett kretsloppstänk och hushåller med de resurser som jorden erbjuder. Grundtanken bakom det ekologiska lantbruket är att så långt som möjligt använda lokala och förnybara resurser.

En ekologisk mjölkgård strävar efter att vara självförsörjande så att det mesta av kornas foder odlas på egna åkrar. Gödsel från de egna kossorna sprids och blir en naturlig del av kretsloppet, till skillnad från konstgödsel som vid fel användning kan leda till övergödning av sjöar, hav och vattendrag. Produktionen av konstgödsel är dessutom mycket energikrävande och den bidrar till spridningen av kadmium, en av våra giftigaste metaller.

Ekologiskt hos Arla = KRAV-märkt

Alla Arlas svenska ekologiska produkter är KRAV-märkta. Det innebär att gårdarna som levererar den ekologiska mjölken är certifierade av KRAV och att transporterna och tillverkningen i mejeriet också är godkända av KRAV. För en mjölkgård tar det cirka två år att ställa om till ekologisk produktion. Under omställningsperioden ger Arla ett ekotillägg till de bönder som vill ställa om.

5 goda skäl att välja ekologiskt

Att välja ekologisk mjölk är ett enkelt sätt att göra något bra för miljön. Att göra skillnad. De ekologiska mjölkbönderna stöttar viktiga värden som god djurvälfärd, kretsloppstänk och biologisk mångfald.

  1. PÅ DJURENS VILLKOR Ekologiska kor är ute mycket och på ekogårdarna krävs större utrymmen i stallet än vad djurskyddslagen kräver. Djuren ska kunna få utlopp för sina specifika behov och beteendemönster. Kalvarna får ta hand om sina kalvar direkt efter födseln. Kalvarna får sedan vara tillsammans med andra kalvar i en stor box.
  2. NÄRODLAT FODER Huvuddelen av fodret till korna odlas på den egna gården. Många köper också foder från närliggande gårdar. Det innebär att ekogårdarna bidrar till öppna och varierade landskap här, ett viktigt bidrag till det svenska miljömålet om ett rikt odlingslandskap. Närodlat foder innebär att växtnäringen cirkulerar på gården och i närområdet, och leder till kortare transporter.
  3. BARA NATURLIG GÖDNING Ekobönderna har ett kretsloppstänk i sin foderodling, där de fokuserar på att cirkulera tillbaka växtnäringen på gården i form av gödsel och växtrester, eftersom de inte får använda konstgödsel. Ekogårdarna har en större självförsörjningsgrad.
  4. BIOLOGISK MÅNGFALD Djuren på ekogårdar är ute på bete mer och äter också mer grovfoder (gräs, hö, ensilage). Det mår både de och den biologiska mångfalden bra av. Naturbetesmarker ger fantastiska förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.
  5. INGA NATURFRÄMMANDE KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL När ekologiska gårdar odlar foder till korna används inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel vilket är positivt för den biologiska mångfalden på och omkring mjölkgårdarna. Det minskar också risken för förorening av grundvattnet och omgivande ytvatten.