Biologisk mångfald på Arla

Sveriges mjölkgårdar har en viktig roll för djurlivet på landsbygden. Betesmarkerna, där korna går och betar, bidrar med variation i landskapet. De har också olika värden för biologisk mångfald, naturbetesmarkerna som inte plöjs eller gödslas bidrar mest.

Våra naturbetesmarker tillhör de områden med högst artrikedom i landet. I och med att gräset hålls kort blir det plats för många hotade arter. En kvadratmeter naturbetesmark kan innehålla över 40 olika växtarter.

Sveriges miljömål

Om mjölkproduktionen i Sverige läggs ner blir det svårt att uppnå de 16 miljömål som regeringen har satt upp. Ett av dem är ”ett rikt växt- och djurliv”, ett annat lyder ”ett rikt odlingslandskap”. Efter den senaste uppföljningen av miljömålen konstaterade Jordbruksverket att utvecklingen när det gäller dessa två mål är negativ:

”Odlingslandskapet fortsätter att minska i omfattning och många arter och naturtyper har inte gynnsam bevarandestatus. Brist på betesdjur i många län och igenväxande betesmarker blir en allt vanligare syn. Ett livskraftigt jordbruk i hela landet är avgörande för att klara målet på lång sikt.”

”Biologisk mångfald är grunden för allt liv” 

Lena Tham, Senior Advisor på WWF Sverige, är rådgivare på WWF. 

På vilka områden kan ett företag som Arla bäst bidra till bättre miljö och klimat?

– Biologisk mångfald och friska, välfungerande ekosystem är grunden för allt liv på jorden. Kor har en unik förmåga att omvandla gräs till värdefullt protein, inte minst på mark som inte lämpar sig för odling. Att skydda och stärka ekosystemen genom hela leveranskedjan, inklusive foderproduktionen, är därför ett område där Arla verkligen kan göra skillnad. 

Lena Tham, Senior Advisor på WWF, Sverige
Lena Tham, Senior Advisor på WWF, Sverige

Ett område där Arla försöker förflytta sig i en mer hållbar riktning är användningen av soja i djurfoder. Vad tycker du om Arlas arbete hittills?

– Arla ligger helt klart i framkant när det gäller att köpa in ansvarsfullt producerad soja. Beslutet från 2014 om att 100 procent av all soja som används i den globala verksamheten ska vara ansvarsfullt producerad var ett mycket viktigt steg. Det togs i ett väldigt kritiskt skede och ökade kraftigt efterfrågan på soja som producerats enligt RTRS standarder, eller i vissa länder enligt ProTerras. 

Globala livsmedelsföretags inköp av palmolja är ett annat kontroversiellt ämne, eftersom produktionen av palmolja bland annat kan leda till avskogning. Hur ser du på Arlas beslut att bara köpa in certifierad och särhållen palmolja? Gör det någon skillnad?

– Ja, det gör det. WWF tror inte på att bojkotta. Vi tycker att det är väldigt viktigt att alla som köper palmolja ställer krav på att den ska vara hållbart producerad. Problemet är ju inte palmoljan i sig, utan hur den tillverkas.