5 goda skäl att välja ekologiskt

Att välja ekologisk mjölk är ett enkelt sätt att göra något bra för miljön. Att göra skillnad. De ekologiska mjölkbönderna stöttar viktiga värden som god djurvälfärd, kretsloppstänk och biologisk mångfald.

  1. PÅ DJURENS VILLKOR Ekologiska kor är ute mycket och på ekogårdarna krävs större utrymmen i stallet än vad djurskyddslagen kräver. Djuren ska kunna få utlopp för sina specifika behov och beteendemönster. Kalvarna får ta hand om sina kalvar direkt efter födseln. Kalvarna får sedan vara tillsammans med andra kalvar i en stor box.
  2. NÄRODLAT FODER Huvuddelen av fodret till korna odlas på den egna gården. Många köper också foder från närliggande gårdar. Det innebär att ekogårdarna bidrar till öppna och varierade landskap här, ett viktigt bidrag till det svenska miljömålet om ett rikt odlingslandskap. Närodlat foder innebär att växtnäringen cirkulerar på gården och i närområdet, och leder till kortare transporter.
  3. BARA NATURLIG GÖDNING Ekobönderna har ett kretsloppstänk i sin foderodling, där de fokuserar på att cirkulera tillbaka växtnäringen på gården i form av gödsel och växtrester, eftersom de inte får använda konstgödsel. Ekogårdarna har en större självförsörjningsgrad.
  4. BIOLOGISK MÅNGFALD Djuren på ekogårdar är ute på bete mer och äter också mer grovfoder (gräs, hö, ensilage). Det mår både de och den biologiska mångfalden bra av. Naturbetesmarker ger fantastiska förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.
  5. INGA KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL När ekologiska gårdar odlar foder till korna används inga kemiska bekämpningsmedel vilket är positivt för den biologiska mångfalden på och omkring mjölkgårdarna. Det minskar också risken för förorening av grundvattnet och omgivande ytvatten.